Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

przyjęty na Zebraniu Założycielskim odbytym w dniu 25 lutego 1998r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego" i w dalszej części Statutu zwane jest "Stowarzyszeniem".
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego władz jest miasto Katowice, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. promowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w regionie oraz w kraju,
 2. stworzenie lobby prouniwersyteckiego w środowiskach gospodarki i biznesu,
 3. kreowanie obrazu Uniwersytetu Śląskiego w środkach masowego przekazu,
 4. formułowanie strategii promocji i działalności informacyjnej o uczelni,
 5. wszechstronne docieranie do świadomości mieszkańców regionu w celu pozyskania różnorodnych sojuszników dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego,
 6. współudział w tworzeniu wspólnoty akademickiej.

§ 6

Cele określone w § 5 realizowane są w szczególności poprzez:

 1. promowanie w różnych instytucjach i kręgach społecznych regionu działalności Uniwersytetu Śląskiego, jego potrzeb i projektów rozwojowych oraz zdobywanie dla ich realizacji poparcia i pomocy,
 2. gromadzenie i przedstawianie władzom Uniwersytetu Śląskiego informacji o tych potrzebach regionu, w zaspokajaniu których Uniwersytet Śląski może okazać się pomocny oraz wspierania idących w tym kierunku działań Uniwersytetu,
 3. wspieranie aktywności Uniwersytetu Śląskiego w regionie,
 4. formułowanie rad i wniosków dotyczących działania i kierunków rozwoju Uniwersytetu Śląskiego,
 5. gromadzenie funduszy i środków rzeczowych celem wspierania działalności Uniwersytetu Śląskiego,
 6. prowadzanie działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

III. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

§ 9

 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,
 3. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
 4. reprezentować Stowarzyszenie w kontaktach z innymi organizacjami społecznymi,
 5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 2. realizacji i propagowania celu Stowarzyszenia oraz stosowania się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. brania czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 5. przestrzegania regulaminów Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie.
 2. Osoba prawna, która jest członkiem Stowarzyszenia działa w nim za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają wszystkie obowiązki jak i również prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członków wspierających przyjmuje, na podstawie uchwały, Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia jej Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek.

§ 13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków,
 3. likwidacji osoby prawnej - członka wspierającego Stowarzyszenie,
 4. utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,
 5. śmierci członka Stowarzyszenia, będącego osobą fizyczną.

§ 14

 1. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, które jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu - licząc od dnia złożenia odwołania.
 3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

§ 16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na sprawozdawczo - wyborczym Walnym Zebraniu Członków.
 2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
 3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, działają władze ubiegłej kadencji.

§ 17

Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do:

 1. badania i rozpatrywania wniosków, próśb i zażaleń członków Stowarzyszenia oraz do informowania zainteresowanych o sposobie załatwienia sprawy,
 2. informowania członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach i innych wydarzeniach, dotyczących Stowarzyszenia i jego członków - jednak nie później niż na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Walne Zebranie Członków

 

§ 18

 1. Walne Zebranie członków zwołuje się jako zwyczajne, nadzwyczajne lub sprawozdawczo - wyborcze.
 2. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest raz w roku.
 2. O terminie i miejscu obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może się odbyć w każdym czasie z inicjatywy:
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
 3. Przepisy § 19 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21

 1. Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie członków zbiera się co trzy lata, zgodnie z § 18 pkt. 1, § 19 pkt. 2 oraz § 20 pkt. 1.
 2. Porządek obrad sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zebrania Członków obejmuje w szczególności następujące sprawy:
  1. przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  2. wybór władz Stowarzyszenia,
  3. związane z czynnościami określonymi w § 23.

§ 22

 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując jednocześnie o nim członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego obrad należy zgłaszać przed wyznaczonym terminem obrad na ręce Zarządu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na ilość członków, którzy stawili się na obrady, z wyjątkiem spraw dla których Statut wymaga większości kwalifikowanej lub głosowania tajnego. Walne Zebranie może na wniosek zarządu lub uczestnika zebrania uchwalić tajny tryb głosowania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie im absolutorium,
 3. ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
 4. uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej podczas trwania ich kadencji,
 5. uchwalenie zmian Statutu oraz jego interpretacja,
 6. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 7. uchwalenie regulaminów regulujących szczegółowo działalność władz Stowarzyszenia,
 8. formułowanie rad i postulatów dotyczących kierunków działalności Uniwersytetu Śląskiego,
 9. określenie znaku graficznego stowarzyszenia i odznaki,
 10. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
 11. ustalenie terminów płatności i wysokości składek członkowskich,

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem członków i odpowiada za swą pracę przed aktualnie zebranymi na Walnym Zebraniu.

§ 25

 1. Zarząd wybiera Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku nie odbycia Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego z powodu braku wymaganego kworum Zarząd zwołuje kolejne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze, które jest uprawniane do podejmowania uchwał i wyboru władz Stowarzyszenia bez względu na ilość uczestników, o czy należy poinformować w zawiadomieniu.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 5 członków, który na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa Stowarzyszenia, dwóch jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście (z głosem doradczym).
 5. Posiedzenia Zarządu są prowadzone w obecności co najmniej trzech jego członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 6. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos prezesa.
 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
 8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków,
 2. uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia,
 4. zarządzanie majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie darowizn i zapisów,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zawieranie umów o pracę z zatrudnianymi przez Stowarzyszenie osobami i występowanie wobec tych osób w charakterze pracodawcy,
 8. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu z listy członków Stowarzyszenia,
 9. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Stowarzyszenia,
 10. nadzorowania działalności gospodarczej Stowarzyszenia i podejmowanie w imieniu Stowarzyszenia decyzji w sprawach gospodarczych na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona na swym pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie zapoznawać się z dokumentacją Stowarzyszenia oraz powoływać ekspertów dla zbadania poszczególnych spraw.
 6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
 8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie - co najmniej raz w roku - celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności finansowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. przedstawianie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zebraniu Członków,
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i zgromadzone środki pieniężne.
 2. Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn i zapisów oraz spadków,
  3. przychodów z działalności statutowej,
  4. przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, przy zachowaniu wymaganych zezwoleń skarbowych,
  5. przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 31

Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia oraz dokonywanych czynności prawnych, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika powołanego przez Zarząd i działającego w granicach pełnomocnictwa.

§ 32

Stowarzyszenie prowadzi swą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu zwołanym specjalnie dla rozpatrzenia tych spraw.

§ 34

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

§ 35

Majątek Stowarzyszenia w razie jego rozwiązania lub likwidacji przechodzi w całości na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

§ 36

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§ 37

Członkowie Założyciele otrzymują wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 38

Do chwili wyboru władz Stowarzyszenia funkcję Zarządu pełni pięcioosobowy Komitet Założycielski.

Komitet Założycielski:

 1. Henryk Dziewior
 2. Marek Lubelski
 3. Jan Olbrycht
 4. Maksymilian Pazdan
 5. Dariusz Szostek

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved