Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Komunikat Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Radu Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2021-2024

22 grudnia odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie senatu poświęcone wyborowi Rady Uniwersytetu. Kadencja obecnej Rady upływa wraz z końcem bieżącego roku. Rada liczy siedmiu członków. Senat w głosowaniu wskaże sześciu członków Rady, w tym trzy osoby wybrane spośród społeczności Uniwersytetu Śląskiego oraz trzy osoby spoza niej. W Radzie zasiada każdorazowo przewodniczący/a Samorządu Studentów UŚ. Zgodnie z 25 § ust. 4 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kandydatem do Rady może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, to jest :

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie był/a karany/a karą dyscyplinarną;
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował/a w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), nie pełnił/a w nich służby ani nie współpracował/a z tymi organami;
  6. posiada wykształcenie wyższe;
  7. nie ukończył/a 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. 1 stycznia 2021 r.

A ponadto:

  1. nie pełni aktualnie funkcji organu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ani innej uczelni;
  2. nie jest aktualnie członkiem rady innej uczelni;
  3. nie jest aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Uniwersytetu można wnosić do dnia 11 grudnia 2020 r. do godziny 15.00 w formie elektronicznej na adres rektor@us.edu.pl lub pisemnie za pośrednictwem Kancelarii ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 budynek rektoratu, spełniając poniżej opisane wymogi formalne zgłoszenia.

1/ Uprawnionym do zgłoszenia kandydatury do Rady Uniwersytetu jest grupa co najmniej 10 członków senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2/ Zgłoszenia kandydatów należy kierować do Przewodniczącego Senatu – Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dołączając własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów do powołania w skład Rady Uniwersytetu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wykorzystaniem poniżej wskazanego druku:

Zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami:

Nr 1: Sylwetka kandydata do Rady Uniwersytetu obejmująca opis szczególnych osiągnięć naukowych, zawodowych lub organizatorskich kandydata;

Nr 2: Pisemna rekomendacja kandydata do Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Nr 3: Lista osób składających wniosek zawierająca ich własnoręczne podpisy lub informację o potwierdzeniu udzielenia poparcia kandydatowi drogą mailową ze służbowego adresu mailowego wraz z załączeniem wydruku maila;

Nr 4: Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;

Nr 5: Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków ustawowych do powołania w skład Rady wraz z klauzulą RODO.

3/ Dodatkowo Kandydaci, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r, zobowiązani są do złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub informacji o złożeniu w przeszłości ww. oświadczenia do Rektora.

Druk: Wzór oświadczenia lustracyjnego

Druk: Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

1/ wypełniony wzorzec odpowiedniego dokumentu należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną, zaadresowanej do JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, ponadto na kopercie powinien widnieć dopisek „dotyczy oświadczenia lustracyjnego”;
2/ zamkniętą kopertę, zawierającą wypełniony dokument należy złożyć w kancelarii ogólnej UŚ w dniu złożenia zgłoszenia kandydata.

*Uwaga
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego potwierdzenie udzielenia poparcia kandydatowi może nastąpić poprzez zamieszczenie własnoręcznego podpisu osoby udzielającej poparcia na formularzu zgłoszenia lub wysłania na adres osoby dopełniającej w imieniu wnioskodawców formalności związanych ze zgłoszeniem kandydatury drogą mailową ze służbowego adresu mailowego członka senatu oświadczenia o udzieleniu poparcia kandydatowi, które należy dołączyć do zgłoszenia zamieszczając odpowiednią informację w tabeli obok nazwiska osoby udzielającej poparcia w tej formie.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved