Zarządzenie nr 3/2009

z dnia 01-10-2009 Kanclerza UŚ w sprawie utworzenia punktu informacyjnego w administracji ogólnouczelnianej..
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 12.10.2009