Zarządzenie nr 1/2009

z dnia 14-05-2009 Kanclerza UŚ w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Ogólnouczelnianej..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 18.05.2009