Zapytanie ofertowe dla osób zainteresowanych pracą przy realizacji projektu "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach Nr umowy: UDA POKL.07.02.01-24-028/09-00 Uniwersytet Śląski-Partner Projektu zaprasza do składania ofert osoby fizyczne zainteresowane pracą na umowę cywilnoprawną w zakresie dwóch zadań:

 1. Zbierania i porządkownia danych statystycznych za 2010 rok z kartotek następujących Instytucji objętych badaniem takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach; Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach; Miejska Izba Wytrzeźwień; miejskie i wojewódzkie Ośrodki Pomocy i Terapii Uzależnień, obejmujące pacjentów z terenu Katowic; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach; Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach; Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej. Metodologia tego zadania wymaga bezpośredniej obecności osób kodujących w wymienionych instytucjach i dokonania wypisu danych o cechach statystycznych ich klientów oraz beneficjentów, według kluczy kodowych opracowanych przez zespół badawczy B1.
 2. Przeprowadzenia wstępnej analizy kart inwentaryzacyjnych i arkuszy kodowych z danymi statystycznymi zebranymi przez osoby kodujące w wymienionych powyżej Instytucjach. Analiza polegać będzie na stwierdzeniu poprawności sporządzenia rejestrów danych i ich kompletności, zgodnie z zaprojektowanymi kluczami kodowymi dla każdej z analizowanych instytucji. Osoba weryfikująca pracę kodera w danej instytucji otrzyma wzór arkuszy inwentaryzacyjnych, lub baz danych i klucze kodowania opracowane przez zespół badawczy B1. W przypadku stwierdzenia braków kodowania obowiązkiem tej osoby będzie wyjaśnienie ich z wykonawcą bazy i współpraca z nim w celu uzupełnienia zebranego materiału.

Wymagania do pierwszego obszaru:

 • Potwierdzona zapisami w CV biegła znajomość arkusza Excel oraz umiejętność rejestrowania kart kodowych lub arkuszy inwentaryzacyjnych;
 • Wskazane w CV doświadczenie związane z pracą ankietera lub doświadczenie zawodowe związane z pracą na rzecz instytucji objętych oferowaną analizą danych;
 • Dysponowanie wymaganym czasem na realizację zadań i dostępem do instytucji objętych ofertą zbierania i porządkowania danych;

Wymagania do drugiego obszaru:

 • Wykształcenie - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracy socjalnej;
 • Potwierdzone zapisami w CV doświadczenie w zakresie badań i analiz problemów społecznych;
 • Potwierdzona zapisami w CV znajomość arkuszy kalkulacyjnych typu Excel, lub innych programów do kodowania i analizy danych statystycznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na zbieranie i porządkowanie danych w każdej z wymienionych Instytucji.

Uwagi uzupełniające:
Końcowy termin realizacji umowy-zlecenia ustala się maksymalnie na dzień 12 września 2011 roku dla zadania nr 1 i na 26 września 2011 roku dla zadania nr 2.
Wyłonionych wykonawców umowy-zlecenia obowiązywać będą klauzule poufności wynikające z dostępu do chronionych danych osobowych.,br /> Wykonywane zadanie rejestracji danych instytucjonalnych nie obejmuje zapisywania chronionych ustawowo danych osobowych.,br /> Osoby wyłonione do wykonania oferowanego zlecenia zostaną wyposażone w arkusze inwentaryzacyjne oraz bazy danych i będą przeszkolone w metodologii realizacji zleconych zadań przez zespół badawczy B1.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej:

 • wskazanie jakich instytucji dotyczy oferta prowadzenia prac zbierania i porządkowania danych,
 • oferowaną liczbę godzin pracy, jaką deklaruje wykonać zgłaszający usługę zbierania danych,
 • proponowaną cenę za godzinę pracy, przy zbieraniu i porządkowaniu danych instytucjonalnych,
 • proponowany termin zakończenia pracy w deklarowanym obszarze,
 • CV oferenta.

Oferty prosimy przesyłać na adres: krystyna.faliszek@us.edu.pl w terminie do 10.08.2011 r. do godz. 14.00.


Dostarczył: Piotr Kowalski