Zaproszenie do złożenia oferty na najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Szkoły Zarządzania w Chorzowie

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
zaprasza do złożenia oferty na najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu
studenckiego i pracowniczego w formie działalności gospodarczej.
Przedmiot niniejszego zaproszenia znajduje się w budynku Szkoły Zarządzania
w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1.

Powierzchnia przeznaczona pod najem: 48,00 m2.

 1. Warunki najmu:
  1. czynsz najmu obejmujący opłatę z tytułu korzystania z przedmiotu najmu będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS;
  2. koszt opłaty eksploatacyjnej w wysokości 244,44 netto obejmującej energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości, będzie corocznie waloryzowany o wzrost cen mediów;
  3. opłatę za energię elektryczną najemca będzie uiszczał Uniwersytetowi Śląskiemu wg faktycznego zużycia;
  4. wymagany termin uruchomienia bufetu najpóźniej do 01.10.2012 r.;
  5. przewidywane godziny funkcjonowania do ustalenia z władzami jednostki.
 2. Oferta opatrzona datą i podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną powinna zawierać:
  1. dane oferenta:
   1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wykonywania działalności), NIP;
   2. w przypadku pozostałych jednostek występujących w obrocie prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby, NIP;
  2. proponowaną stawkę czynszu za miesiąc;
  3. określenie asortymentu/menu oferowanego w bufetach z podaniem szacunkowych propozycji cen;
  4. ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności i ewentualnymi referencjami;
  5. ogólny opis proponowanej aranżacji sali konsumpcyjnej;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające, że oferta jest podpisana przez osoby upoważnione:
   1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   2. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku braku obowiązku posiadania wpisu w rejestrze inny dokument rejestracyjny,
   3. w przypadku występowania oferenta w postępowaniu przez pełnomocnika, oprócz dokumentów wymienionych w pkt a), lub b), również pełnomocnictwo;
  2. oświadczenie, iż oferent:
   1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
   2. nie prowadzi się względem oferenta postępowania upadłościowego, nie ogłoszono jego upadłości, ani nie jest w likwidacji;
   3. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zadania;
   5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zadania, w tym przystosowania lokalu, będącego przedmiotem niniejszej oferty oraz części konsumpcyjnej - do prowadzenia działalności;
   6. posiada doświadczenie w prowadzeniu stołówki/bufetu.
 4. Oferty zawierające propozycje dotyczące wysokości czynszu, koncepcji sposobu prowadzenia bufetu wraz z przedstawieniem dotychczasowych osiągnięć w prowadzeniu działalności gospodarczej, prosimy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach oznaczonych hasłem „Najem punktów gastronomicznych Uniwersytetu Śląskiego – Chorzów” do dnia 25.06.2012 r. do godziny 15°° w budynku Rektoratu sekretariat Kanclerza (pokój nr 13) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rektoratu w dniu 26.06.2012r. o godzinie 10°°. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyny.
 6. Podstawą do oceny złożonych ofert będą:
  1. atrakcyjność koncepcji na prowadzenie bufetu;
  2. wysokość zaproponowanego czynszu;
  3. dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku wątpliwości Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do wezwania w celu wyjaśnienia bądź uzupełnienia treści oferty.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do: odwołania, przesunięcia terminu, zmiany warunków lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zaleca wizję lokalną przedmiotu najmu. Szczegółowych informacji można uzyskać w Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Chorzowie ul.75 Pułku Piechoty 1, budynek Szkoły Zarządzania, pokój nr 026, tel. 32 349 38 13.

Treść ogloszenia w pliku .
 


Dostarczył: Mariola Suwińska