Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Chabrowej 1–3 w Bornem Sulinowie

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12


Zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych
przy ul. Chabrowej 1–3 w Bornem Sulinowie


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki gruntu nr: nr 1/38 o powierzchni 1484 m2 i nr 1/39 o powierzchni 1431 m2 (obręb: Borne Sulinowo 07) wraz z prawem własności posadowionych na nich dwóch budynków o charakterze oświatowo-pobytowym o łącznej powierzchni użytkowej 495 m2, objętej księgą wieczystą nr Kw 21814 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku;

b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki gruntu nr: nr 1/62 o powierzchni 276 m2 , nr 1/64 o powierzchni 3764m2 i nr 1/67 o powierzchni 3659 m2, (obręb: Borne Sulinowo 07), objętej księgą wieczystą nr Kw 26020 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku;

2. Opis nieruchomości:

a) budynki są murowane, wolnostojące, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone z poddaszem użytkowym; teren nieruchomości posiada ciągi komunikacji pieszej (chodniki, place utwardzone), miejsca parkingowe, elementy małej architektury ogrodowej oraz nasadzenia krzewów ozdobnych; teren ogrodzony stanowi zwarty kompleks ośrodka wypoczynkowo-dydaktycznego; nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej oraz do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej oraz telefonicznej.

b) właścicielem gruntów wymienionych w pkt 1 jest Gmina Borne Sulinowo.

c) nieruchomość opisana w pkt 1 lit a) może być wykorzystywana tylko na cele oświatowe nie związane z prowadzeniem działalności zarobkowej zgodnie z umową notarialną oddania gruntu z 1993 r. Repertorium A numer 11831/1993, zaś nieruchomość opisana w pkt 1 lit. b) na cele oświatowe i dydaktyczne zgodnie z umową notarialną oddania terenu z 1995 r. Repertorium A 284/1995.

d) nieruchomość opisana w pkt 1 lit. b) jest przedmiotem zobowiązania polegającego na obowiązku zabudowania budynkiem murowanym. Termin zabudowy upłynął.

3. Cena wywoławcza nieruchomości łącznie wynosi kwotę: 960 000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

4. Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem "Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Bornem Sulinowie" należy składać w Sekretariacie Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 (pokój nr 13) do dnia 28.06.2012 r. do godz. 15.00.

5. Termin przeprowadzenia rokowań – 2 lipca 2012 r.

6. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach, opatrzone datą powinno zawierać:

a) status prawny oferenta: imię, nazwisko, dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorców lub innych osób prawnych – firmę, adres siedziby, NIP, łącznie z odpisem z właściwego rejestru oraz umocowaniem do udziału w rokowaniach (jeżeli występuje pełnomocnik);

b) proponowaną (konkretnie określoną) cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty;

c) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić zaliczkę w przypadku nie przyjęcia danej oferty;

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 

f) zaświadczenie z banków prowadzących obsługę finansową lub kredytową oferenta o obciążeniach kredytowych i ewentualnych zajęciach rachunków bankowych, ważne na okres 3 miesięcy od dnia złożenia oferty;

g) kopię potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki;

h) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (należy pod tym pojęciem rozumieć również zgodę drugiego małżonka w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego).

7. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w terminie do dnia 28.06.2012 r. do godz. 15.00, co oznacza, że kwota zaliczki wniesiona w pieniądzu musi znajdować się w tym terminie na rachunku bankowym Uniwersytetu Śląskiego.

8. Zaliczka wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

9. Zaliczka winna być wniesiona w pieniądzu na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Katowicach ul. Mickiewicza 3 nr 74 10501214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem „Zaliczka – rokowania, ul. Chabrowa 1-3 Borne Sulinowo”.

10. Zaliczka wygrywającego rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.

11. Zaliczka przepadnie na rzecz Uniwersytetu Śląskiego, jeżeli:

a) oferent który wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży na warunkach, terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego,

b) zawarcie umowy kupna sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

12. Zaliczka złożona przez uczestników, którzy rokowań nie wygrali zostanie im niezwłocznie zwrócona, bez oprocentowania. Nieprzyjęcie oferty, unieważnienie rokowań lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do odsetek od wpłaconej zaliczki.

13. Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

14. O wyniku rokowań zostaną pisemnie powiadomieni wszyscy oferenci.

15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dwóch miesięcy od dnia zakończenia rokowań, zawrzeć umowę sprzedaży, a wskazany przez Uniwersytet Śląski rachunek bankowy winien być uznany całością zaoferowanej ceny kupna, najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia opłat notarialnych, skarbowych i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.

17. W rokowaniach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z Członkami Komisji
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji.

18. Szczegółowe zasady, tryb i warunki rokowań można otrzymać w:

  • Dziale Gospodarowania Nieruchomościami, Sekcja ds. Ekonomiczno - Gospodarczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój nr 67 (tel. 0-32 359 22 53),
  • Dziale Organizacyjno-Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • ul. Bankowa 12 pokój nr 1 (tel. 0-32 359 18 33),
  • w Ośrodku Wypoczynkowo Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Bornem Sulinowie przy ul. Chabrowej 1–3 (tel. 0-94 3751633, 0604787241),
  • oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego: www.us.edu.pl.

19. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu, niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyn.

Treść ogloszenia w pliku .
 


Dostarczył: Mariola Suwińska