Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5.

UNIWERSYTET ŚLASKI W KATOWICACH OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA, PODDZIAŁANIE 9.1.5 PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI OSÓB I GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Ogłaszający konkurs:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.us.edu.pl

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza otwarty konkurs na partnera (spoza sektora finansów publicznych) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie i realizacja projektu, którego celem są kompleksowe działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, ukierunkowane na wzmocnienie ich aktywności społecznej i zawodowej.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Realizacja projektu ma na celu integrację osób z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji Programu Aktywnej Integracji) poprzez podjęcie kompleksowych działań ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową tej grupy.

Projekt zakłada realizację działań mających charakter systemowy oparty na systemie ścieżki reintegracji, z jednej strony zindywidualizowane wsparcie osób z niepełnosprawnościami, z drugiej koordynację i integrowanie działań podejmowanych przez te osoby w ramach grup projektowych nastawionych na konkretne działanie.

Projekt zakłada m.in. działania w zakresie:

 • warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje „miękkie” (m.in. praca w grupie, efektywne kierowanie zespołem, radzenie sobie ze stresem itp.),
 • kursów zawodowych przekwalifikowujących lub pozwalających podnieść kompetencje zawodowe (m.in. Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem AUTOCAD, kursy z zakresu projektowania graficznego, tworzenia stron www itp.),
 • organizowanie grup wsparcia dla beneficjentów podejmujących wspólne działania w ramach projektu,
 • promocję ekonomii społecznej jako formę zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami,
 • świadczenia usług aktywnej integracji (w szczególności: usług asystenckich, usług trenera pracy lub innych umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi:

 1. Posi­ada statut orga­ni­za­cji pozarzą­dowej „non profit”.
 2. Prowadzi dzi­ałal­ność statu­tową w obszarze pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i/lub ekonomii społecznej.
 3. Jest zare­je­strowany od co najm­niej 24 miesięcy.
 4. Prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego.
 5. Nie podlega wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­stawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 Sierp­nia 2009 r. o finansach pub­licznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmi­anami), z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
 6. Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań.
 7. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej dwóch projektów współfinansowanych z EFS i/lub FIO i/lub EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy, w tym co najmniej jednego projektu o podobnym charakterze.

ZAKRES WYMAGANEJ OFERTY:

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać następujące informacje

 1. Szczegółowe dane Podmiotu.
 2. Charakterystykę Podmiotu w tym: opis misji, celów statutowych, charakterystykę działalności podmiotu wraz z obszarem działania oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych do założonych w projekcie działań; opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację nt. rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 3. Koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa (w tym wkład ludzki, techniczny i organizacyjny), opis proponowanych w projekcie działań wraz z przypisanym do nich budżetem.
 4. Doświadczenie Oferenta w podobnej działalności w tym: opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie działalności założonej w projekcie oraz w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS i/lub FIO i/lub EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w tym wykaz zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem).
 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi­anami).

Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 2. Kopię statutu.
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 4. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)<
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych lub uwierzytelnione CV.
 7. Referencje wydane przez podmiot zewnętrzny.

KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych w WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga 10%
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa – waga 20%,
 3. Zakres proponowanych działań w ramach wspólnego przygotowania i realizacji projektu w tym relacja efekt do kosztu (ocena działań merytorycznych w kontekście zaproponowanego budżetu) – waga 30%,
 4. Posiadane zasoby ludzkie i techniczno-organizacyjne – waga 10%
 5. Doświad­cze­nie w działalności w obszarze, którego dotyczy projekt oraz na rzecz założonej grupy docelowej – waga 20%
 6. Doświadczenie w zakresie real­iza­cji pro­jektów (jako lider lub partner) współfinansowanych z EFS i/lub FIO i/lub EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym projektów o podobnym charakterze – waga 10%

Komisja Konkursowa ocenia oferty przyznając za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych powyżej punkty w skali od 1 do 10, przy czym większa liczba punktów oznaczać będzie ocenę wyższą.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Uniwersytet Śląski środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Centrum Obsługi Studentów Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 132, z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 listopada 2015 r.

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

 

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

 

WZÓR OFERTY (pdf, Word)

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 1. Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Decyduje data wpływu odwołania do Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej kierując je do JM prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem mgr Agnieszki Maj p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego.
 3. Odwołanie należy złożyć w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Kanclerzy UŚ, adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 31.
 4. Odwołania rozpatruje Rektor. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego lub jego odrzucenia podczas oceny przez Instytucję Organizującą konkurs.

Dostarczył: Barbara Surmacz-Dobrowolska