Unieważnienie konkursu na wybór partnera

W nawiązaniu do OGŁOSZENIA O KONKURSIE Z DNIA 07.08.2015 R. NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, informujemy, że w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w wyznaczonym terminie do 13 listopada 2015 r. nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki formalne określone w postępowaniu. W związku  z tym Ogłaszający unieważnia konkurs na wybór partnera.


Dostarczył: Daria Knapik