Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości dla edycji rozpoczynającej się od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020 za rok 2020
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024
 • w sprawie przyznania złotych odznak „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie przyznania „Medalu Uniwersytetu Śląskiego” dr. Marcinowi Krupie Prezydentowi Miasta Katowice
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” prof. dr. hab. inż. Teofilowi Jesionowskiemu Rektorowi Politechniki Poznańskiej
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr. hab. Aleksandrowi Witoszowi
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty
 • w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej