Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dla cyklu dydaktycznego rozpoczętego od roku akademickiego 2018/2019
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku fizyka obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku kultury mediów obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku kulturoznawstwo obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku historia sztuki obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku architektura informacji obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
 • w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022
 • w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022
 • w sprawie wyrażenia opinii o przeniesieniu jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki
 • w sprawie wystąpienia do Rady Doskonałości Naukowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr. hab. Andrzejowi Witkowskiemu, prof. UŚ
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr. hab. Piotrowi Piniorowi, prof. UŚ
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów