Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie utworzenia nowych form studiów
  • w sprawie utworzenia specjalności i programów
  • zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • zmieniająca uchwałę Nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”
  • w sprawie projektu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy —Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
  • w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów fizyka techniczna
  • w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu Śląskiego