Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów kształcenia
  • w sprawie określenia planu wynagrodzeń na rok 2011
  • w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego i przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  • w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2011
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu nieruchomości)
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu nieruchomości)
  • w sprawie wykonania zadania zleconego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  • zmieniająca uchwałę nr 90 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013.
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu nieruchomości)