Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2012/2013
  • w sprawie zmiany uchwały Nr 88 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013
  • w sprawie zmiany nazwy specjalności
  • w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”
  • w sprawie „Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”
  • w sprawie prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2012
  • w sprawie statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • zmieniającą uchwałę nr 98 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu nieruchomości)
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu nieruchomości)