Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim
  • zmieniająca uchwałę nr 54 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim
  • zmieniająca uchwałę nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu, których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia nieruchomościami w Katowicach przy ul. Studenckiej)
  • zmieniająca uchwałę Nr 69 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie podziału wynagrodzenia zasadniczego z tytułu korzystania przez nauczycieli akademickich z praw autorskich przy wykonywaniu obowiązków obejmujących prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach stosunku pracy
  • w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej”
  • zmieniająca uchwałę Nr 88 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013
  • w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie
  • w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów nauki o rodzinie