Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • zmieniająca Uchwałę Nr 100 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010
  • w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja
  • w sprawie ustalenia planu wynagrodzeń na rok 2008
  • w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2008
  • w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2008
  • zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • zmieniająca uchwałę nr 67 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów fizyka medyczna oraz specjalności w ramach tego kierunku