Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia
  • w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających
  • zmieniająca uchwałę Nr 113 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”
  • w sprawie utworzenia oraz zmiany nazw specjalności prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Agnieszki Skołuckiej na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2011
  • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Profesorowi Christianowi von Bar
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Barbary Kożusznik z Wydziału Pedagogiki i Psychologii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011