Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • w sprawie limitu wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
  • zmieniająca uchwałę nr 93 Senatu UŚ z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
  • w sprawie nabycia mienia przez Uniwersytet Śląski w postaci aparatury badawczej, w ramach projektu „Wyposażenie Centralnego Laboratorium Środowiskowego” finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne w zakresie studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia
  • w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • w sprawie uchwalenia "Statutu Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny mienia ruchomego
  • w sprawie rozporządzenia przez Uniwersytet rzeczowymi składnikami majątku trwałego (dotyczy nieruchomości Osiedla Akademickiego w Katowicach - Ligocie)