Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie utworzenia kierunku studiów inżynieria biomedyczna — specjalność informatyka medyczna
  • w sprawie likwidacji Oddziału Cieszyńskiego Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu obrad senatu
  • w sprawie nabycia przez Uniwersytet Śląski Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią
  • w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim
  • zmieniająca uchwałę nr 7 Senatu UŚ z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • w sprawie wykładni § 40 ust. 1 zdanie drugie Statutu UŚ
  • w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2006
  • w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006
  • w sprawie zmiany do Uchwały Nr 17 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2006 r. (dotyczy sprostowania omyłki)