Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie uchwalenia "Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim"
  • w sprawie upoważnienia JM Rektora do określenia zasad rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych
  • zmieniająca Uchwałę Nr 18 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008
  • w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia z przychodów własnych
  • w sprawie finansowania części wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych z dotacji na działalność statutową w roku 2007
  • w sprawie utworzenia "Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki
  • w sprawie prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2007
  • w sprawie utworzenia specjalności w Wydziale Artystycznym
  • w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008