Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie utworzenia nowych form studiów
  • w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów historia sztuki
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów inżynieria materiałowa
  • w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów geofizyka
  • w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006
  • w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Śląskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim
  • zmieniająca Uchwałę Nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim"