Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2007
  • w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  • w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających
  • w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno–informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
  • w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
  • w sprawie podziału wynagrodzenia zasadniczego z tytułu korzystania przez nauczycieli akademickich z praw autorskich przy wykonywaniu obowiązków obejmujących prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach stosunku pracy
  • w sprawie ustalenia „Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009
  • w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009