Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia
  • w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów ekonofizyka
  • w sprawie „Wytycznych dotyczących tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”
  • w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”
  • w sprawie zmieniająca Uchwałę nr 69 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających
  • w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet Śląski darowizny nieruchomości przy ul. Bankowej w Katowicach
  • w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu Śląskiego