Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie rozporządzenia przez Uniwersytet Śląski rzeczowymi składnikami majątku trwałego (dotyczy nieruchomości przy: ul. Kościelnej 11, ul. Żytniej 8 i ul. Pułaskiego 6 w Sosnowcu)
  • w sprawie o przyjęciu "Karty nauczyciela akademickiego" i "Karty kierunku/specjalności"
  • w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010
  • w sprawie utworzenia i likwidacji specjalności w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów nauki o rodzinie
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna
  • w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
  • w sprawie wykonywania zadań zleconych przez właściwego ministra w dziedzinie nauczania
  • w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego dla zadania p.n. "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka"