Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
  • w sprawie przekształcenia specjalizacji w specjalności
  • w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów biofizyka
  • w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2008
  • w sprawie zmiany Regulaminu obrad senatu
  • zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających
  • zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • w sprawie trybu postępowania o nadanie tytułu "Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego"