Rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach priorytetu IX Włączenie Społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja.

W nawiązaniu do OGŁOSZENIA O KONKURSIE Z DNIA 07.08.2015 R. NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, informujemy, że w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w wyznaczonym terminie do 31 sierpnia 2015r. wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”
Ul. Kościuszki 70/1
40-047 Katowice

Oferta nr 2
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES”
Ul. Warszawska 19
40-009 Katowice

Obie oferty spełniły warunki formalne określone w postępowaniu.

W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny ofert Komisja Konkursowa przyznała następującą liczbę punktów poszczególnym Oferentom:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” – 29,2 punkty
  2. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES” – 26,8 punktów

 

Ze względu na uzupełniający się zakres działań proponowanych do realizacji w projekcie, przedstawiony przez Oferentów, a także wysoką wartością merytoryczną proponowanej współpracy, Komisja Konkursowa postanowiła dokonać wyboru obu ofert i zaproponować Partnerstwo obu organizacjom.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

  1. Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Decyduje data wpływu odwołania do Uniwersytetu Śląskiego.
  2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej kierując je do JM prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem mgr Agnieszki Maj p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego.
  3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Kanclerzy UŚ, adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 31.
  4. Odwołania rozpatruje Rektor. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
  5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

Dostarczył: Barbara Surmacz-Dobrowolska