Pismo okólne nr 1/2016

z dnia 05-09-2016 Prorektora ds. Badań Naukowych UŚ w sprawie wypłaty dodatków do wynagrodzeń ze środków przyznanych w ramach konkursu MNiSW pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 174/2017

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 28.11.2017

Wprowadził: ns, 24.10.2016