Pisma okólne Rektora

 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2012/2013
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2012.
 • w sprawie udostępniania wewnętrznych aktów prawnych ogólnouczelnianych (zarządzeń rektora, pism okólnych i obwieszczeń)
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013
 • w sprawie powołania zespołów opiniujących opisy efektów kształcenia
 • w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku 2012
 • w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego
 • w sprawie obowiązku zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych
 • w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat).
 • w sprawie obowiązku opisywania dokumentów finansowych/księgowych związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych
 • w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji
 • w sprawie stosowania wytycznych dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • zmieniające pismo okólne w sprawie dostosowania procedur wewnętrznych do wymagań wynikających ze standardów kontroli zarządczej
 • w sprawie ustalenia wzorów druków służących do planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych