Pisma okólne Rektora

 • w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach współpracy z UŚ TV. Telewizją internetową Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2013
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2013/2014
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
 • w sprawie zasad używania przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim nazwy "Uniwersytet Śląski w Katowicach" miejsca świadczenia pracy oraz stanowiska służbowego - w przypadku sporządzania wszelkich opinii, ekspertyz, recenzji, prac, analiz, ocen i.t.p.
 • w sprawie wykazu studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających tytułu profesora, a posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
 • w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
 • w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie obowiązku udostępniania audytorowi wewnętrznemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyników audytów i kontroli zewnętrznych
 • zmieniające pismo okólne w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone
 • w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów i doktorantów za wydanie dokumentów
 • w sprawie harmonogramów postępowania kwalifikacyjnego i miejsca składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013