Pisma okólne Rektora

 • zmieniające pismo okólne w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2016/2017
 • w sprawie ustalenia wzoru wniosku studenta o udzielenie urlopu zdrowotnego
 • w sprawie wyjaśnienia wewnętrznych procedur zawierania umów z wykonawcami do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych w kontekście zadań objętych projektami finansowanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2016
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli
 • w sprawie ustalenia procentowego podziału czasu pracy nauczycieli akademickich
 • w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń i pozostałych kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora
 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016
 • w sprawie "Oświadczenia kandydata" na studia stacjonarne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2015
 • w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nowego wzoru karty słuchacza
 • w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nowego wzoru indeksu doktoranta