Pisma okólne Rektora

 • w sprawie określenia procedury postępowania w sprawie przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego
 • zmieniające pismo okólne w sprawie dopuszczalności przejścia na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników dydaktycznych
 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie ustalenia wzoru wniosku studenta o udzielenie urlopu zdrowotnego
 • dotyczące możliwości awansowania na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach pracowniczych na stanowisku adiunkta oraz awansowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora
 • w sprawie sposobu postępowania z hologramami do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) jako drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające pismo okólne w sprawie dopuszczalności przejścia na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników dydaktycznych
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania obsługi administracyjnej wydziałowego pionu kształcenia i studentów do wymogów wynikających z wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2019
 • w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania obsługi administracyjnej wydziałowego pionu kształcenia i studentów do wymogów wynikających z wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie określenia obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru umowy o świadczenie usług, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych oraz ustanowionych Funduszy celowych w perspektywie 2014-2020, obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach