Pisma okólne Rektora

 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2021/2022
 • w sprawie określenia obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru umowy o świadczenie usług, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022.
 • w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych oraz ustanowionych Funduszy celowych w perspektywie 2014 – 2020, obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie określenia procedury zawierania i rejestrowania umów z recenzentami powołanymi w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego
 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie powołania Komisji do spraw kształcenia na odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • mieniające pismo okólne w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.
 • ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie nadania upoważnień do rozstrzygnięć w przedmiocie przyznawania zapomóg z funduszu stypendialnego
 • w sprawie powołania Międzykomisyjnego zespołu do spraw opracowania kryteriów kluczowych procesów kadrowych
 • w sprawie określenia procedury postępowania poprzedzającej złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora i wniesienia opłaty za jej przeprowadzenie.
 • zmieniające pismo okólne w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego