Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 2/POKL/4.1.1/2010 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr 2/POKL/4.1.1/2010

„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Uniwersytet Śląski w Katowicach, z siedzibą: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 (dalej zwany UŚ), na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) z późniejszymi zmianami, ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs 2/POKL/4.1.1/2010.

Przedmiotem konkursu są projekty obejmujące programy rozwojowe uczelni określone w Poddziałaniu 4.1.1. Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekty te przyczyniać się mają do budowy potencjału dydaktycznego uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskowany Projekt, pt. „Nowe Interdyscyplinarne Kierunki Oparte na Nowoczesnych Technologiach”, realizowany będzie w okresie od 1.10.2010 do 31.12.2015. Projekt ma charakter dydaktyczny i obejmuje zadania modyfikowania istniejących oraz tworzenie nowych interdyscyplinarnych kierunków kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii.

Cel partnerstwa:

Współpraca Uczelni z pracodawcami w zakresie poszerzenia zakresu praktycznych elementów nauczania oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania w zakresie kierunków kształcenia oferowanych przez UŚ.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

 • organizowanie staży dla studentów i absolwentów Uniwersytetu (min. 15 godz. tygodniowo),
 • organizowanie praktyk dla studentów UŚ,
 • udział w spotkaniach panelowych społeczności akademickiej z potencjalnymi pracodawcami,
 • udział w procesie kształcenia, (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów) oraz w tworzeniu programów nauczania,
 • inne działania wpisujące się w przedmiot konkursu.

Wymagania wobec Partnera:

 • nie jest jednostką objętą finansowaniem przez budżet państwa,
 • deklaruje, że jest potencjalnym pracodawcą dla studentów i absolwentów Uniwersytetu,
 • dysponuje bazą dla organizacji staży i praktyk dla studentów Uniwersytetu,
 • dysponuje pracownikami/współpracownikami posiadającymi wiedzę i umiejętności do wzięcia udziału w procesie kształcenia,
 • wyrazi zgodę na współpracę z Uniwersytetem w trakcie przygotowania i realizacji projektu.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

 • być sporządzone w języku polskim;
 • zawierać dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu, osoba do kontaktów w sprawie współpracy);
 • wskazywać na zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • zawierać deklarację zaangażowania Partnera w przygotowanie projektu;
 • zawierać informacje o doświadczeniu Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;
 • zawierać propozycję wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2009 rok (lub pełen rok obrotowy);
 3. pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wskazane w dokumentach);
 5. oświadczenie o spełnieniu wymagań wobec Partnera

Przy wyborze partnera oceniane będą:

 • zgodność działań zaproponowanych przez potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;
 • współpraca z Uniwersytetem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera;
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 • proponowana koncepcja realizacji projektu wraz ze szczegółowym harmonogramem i budżetem projektu;
 • propozycja wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa.

Termin składania ofert:

4 maja 2010 roku, do godz. 12.00, przy czym liczy się data i godzina złożenia oferty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Oferty można dostarczać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą pod adresem:

Uniwersytet Śląski, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 77

W przypadku ofert nadesłanych poczta lub przesyłką kurierską o przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Uniwersytetu Śląskiego.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 359 21 84, 32 359 lub drogą elektroniczną pod adresem: jozef.deniszczyk@us.edu.pl