Oferta na najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego się w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach - Instytut Informatyki w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

zaprasza do złożenia oferty na najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w formie działalności gospodarczej.

Przedmiot niniejszego zaproszenia znajduje się w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach - Instytut Informatyki w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39.

Powierzchnia przeznaczona pod najem: 28,00 m2.

 1. Warunki najmu:
  1. minimalny czynsz najmu, w kwocie 1013,04 zł netto obejmujący opłatę z tytułu korzystania z przedmiotu najmu oraz koszt energii elektrycznej, ogrzewania, wody i wywozu nieczystości i będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS oraz o wzrost cen mediów;
  2. wymagany termin uruchomienia bufetu 03.10.2011r.
  3. przewidywane godziny funkcjonowania do ustalenia z władzami jednostki.
 2. Oferta opatrzona datą i podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną powinna zawierać:
  1. dane oferenta:
   1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wykonywania działalności), NIP;
   2. w przypadku pozostałych jednostek występujących w obrocie prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby, NIP;
  2. proponowaną stawkę czynszu za miesiąc, nie niższą niż stawka wywoławcza czynszu;
  3. określenie asortymentu/menu oferowanego w bufetach z podaniem szacunkowych propozycji cen;
  4. ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności i ewentualnymi referencjami;
  5. ogólny opis proponowanej aranżacji sali konsumpcyjnej,
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające, że oferta jest podpisana przez osoby upoważnione:
   1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   2. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku braku obowiązku posiadania wpisu w rejestrze inny dokument rejestracyjny;
   3. w przypadku występowania oferenta w postępowaniu przez pełnomocnika, oprócz dokumentów wymienionych w pkt a), lub b), również pełnomocnictwo;,/li>
  2. oświadczenie, iż oferent:
   1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
   2. nie prowadzi się względem oferenta postępowania upadłościowego, nie ogłoszono jego upadłości, ani nie jest w likwidacji,
   3. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zadania,
   5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zadania, w tym przystosowania lokalu, będącego przedmiotem niniejszej oferty oraz części konsumpcyjnej - do prowadzenia działalności,
   6. posiada doświadczenie w prowadzeniu stołówki/bufetu.
 4. Oferty zawierające propozycje dotyczące wysokości czynszu, koncepcji sposobu prowadzenia bufetu wraz z przedstawieniem dotychczasowych osiągnięć w prowadzeniu działalności gospodarczej, prosimy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach oznaczonych hasłem "Najem punktów gastronomicznych Uniwersytetu Śląskiego - Będzińska 39" do dnia 25.08.2011r. do godziny 15.00 w Dziale Administracyjno - Gospodarczym Wydziału (pokój nr 102) przy ul. Będzińskiej 39 w Sosnowcu.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału w dniu 29.08.2011r. o godzinie 10.00. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyny.
 6. Podstawą do oceny złożonych ofert będą:
  1. atrakcyjność koncepcji na prowadzenie bufetu,
  2. wysokość zaproponowanego czynszu,
  3. dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku wątpliwości Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do wezwania, do wyjaśnienia bądź uzupełnienia treści oferty.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu, zmianę warunków lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zaleca wizję lokalną przedmiotu najmu. Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Administracyjno - Gospodarczym Wydziału w Sosnowcu ul. Będzińska 39, pokój nr 102, tel. 32 368 9700.


Dostarczył: Piotr Kowalski