Oferta na najem nieruchomości na prowadzenie usług parkingowych

Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

zaprasza do złożenia oferty na najem nieruchomości zabudowanej na prowadzenie usług parkingowych.

Przedmiotem niniejszej oferty jest teren położony w kwadracie ulic: Uniwersytecka, Bankowa, Moniuszki, Chełkowskiego.

Na terenie tym zlokalizowane są miejsca parkingowe, w liczbie ok. 250 miejsc.

Warunki najmu:

 1. Najemca zobowiązany jest do zagwarantowania miejsc parkingowych pracownikom oraz osobom upoważnionym z tytułu posiadanych kart wjazdowych,
 2. Najemca zobowiązany jest do:
  1. utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym i estetycznym
  2. utrzymania czystości i porządku na terenie bezpośrednio przyległym do przedmiotu najmu
  3. utrzymania we właściwej estetyce i porządku terenów zielonych wokół wynajmowanych miejsc parkingowych
  4. odśnieżania dróg dojazdowych na terenie całego parkingu oraz miejsc parkingowych
  5. oznakowania miejsc parkingowych na terenie całego parkingu,
  6. zapewnienia dojazdu samochodom służbowym wynajmującego do jego obiektów, samochodom osób trzecich działających na zlecenie wynajmującego, służbom porządkowym, straży pożarnej, policji, pogotowiu,
  7. ponoszenia wszelkich kosztów z tytułu używania przedmiotu najmu
  8. zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu prowadzonej działalności
 3. Oferty należy składać w terminie do 23 sierpnia 2011 r. do godz.10.00, w Katowicach w sekretariacie budynku Rektoratu, ul. Bankowa 12, pok. Nr 31 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta najmu na prowadzenie parkingu”.
 4. Oferta opatrzona datą i podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną powinna zawierać:
  1. dane oferenta:
   • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wykonywania działalności), NIP;
   • przypadku pozostałych jednostek występujących w obrocie prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby, NIP;
  2. proponowaną stawkę czynszu za miesiąc,
 5. Do oferty należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające, że oferta jest podpisana przez osoby upoważnione:
   • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku braku obowiązku posiadania wpisu w rejestrze inny dokument rejestracyjny;
   • w przypadku występowania oferenta w postępowaniu przez pełnomocnika, oprócz dokumentów wymienionych w pkt a), lub b), również pełnomocnictwo;

W przypadku wątpliwości Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do wezwania, wyjaśnienia, bądź uzupełnienia treści oferty.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyny.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu, zmianę warunków lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zaleca wizję lokalną przedmiotu najmu. Przedmiot najmu można oglądać w dni robocze w godzinach 730 – 1530 po uprzednim uzgodnieniu terminu w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Rektoratu (tel. 32 359 1160).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Nadzoru nad Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój nr 65 i 80 (tel. 32 359 2250).

Ogłoszenie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 


Dostarczył: Piotr Kowalski