JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach priorytetu IX Włączenie Społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach priorytetu IX Włączenie Społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

SZCZEGÓŁY KONKURSU

Załączniki – oferta wzór: dokument PDF, dokument DOC


Dostarczył: Barbara Surmacz-Dobrowolska