Informacja o wyborze partnera ponadnarodowego spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3.

Informujemy, że Uniwersytet Śląski w Katowicach dokonał wyboru firmy:

 

IDEIN Ltd

9 Zaychar st

7002 Ruse, Bulgaria

 

do pełnienia funkcji partnera ponadnarodowego w związku z przygotowaniem i planowaniem wspólnej realizacji projektu pt. „CARVE  Circadian Activity for Revitalizing Vocational Energy”,
o którego dofinansowanie Uniwersytet Śląski w Katowicach planuje wnioskować w odpowiedzi na ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 w ramach Common Framework Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Procedura wyboru przebiegła z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Przy wyborze partnera uwzględniono:

-zgodność jego działania z celami partnerstwa,

-deklarowany przez partnera wkład w realizację celu partnerstwa,

-doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.


Dostarczył: Aleksandra Pieniążek