Drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy zbiegu ulic Bankowej i Uniwersyteckiej

2013-03-26

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12


Ogłasza drugi pisemny  konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy zbiegu ulic Bankowej i Uniwersyteckiej.


Przedmiotem konkursu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy zbiegu ulic Bankowej i Uniwersyteckiej, oznaczonej w ewidencji jako działki nr 1/9 i 2/7 z karty mapy 39, obręb 0002 dzielnica Bogucice-Zawodzie, o powierzchni 1513 m², zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 283 m², powierzchni całkowitej 255 m² i powierzchni użytkowej 240 m² oraz kubaturze 1006 m³, objętych księgą wieczystą KW nr  KA1K/00046588/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek garażowy 8 stanowiskowy, rok budowy 1982 r., murowany, jednokondygnacyjny, wyposażony w instalację elektryczną, wod - kan, c.o z sieci miejskiej, nieruchomość z 30 utwardzonymi stanowiskami postojowymi, dogodny dojazd od ul. Uniwersyteckiej i Roździeńskiego, niewielka odległość od przystanków.  

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice przedmiotowy teren położony jest w strefie oznaczonej A.25/CU2. http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2009/12/30/1262596019.pdf

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000, (słownie: jeden milion pięćset tysięcy  00/100 złotych).

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Jednakże trwa procedura ustanowienia na rzecz Tauron Polska Energia odpłatnej służebności przesyłu na działce 2/7. Jest również zawarta umowa najmu na odpłatne umieszczenie tablicy reklamowej typu billboard na ścianie bocznej garażu.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs: nieruchomość w Katowicach, zbieg ulic Bankowej i Uniwersyteckiej” należy składać w sekretariacie Dyrektora ds. Gospodarki Mieniem, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 ( pokój nr. 13 ) do dnia 26.04.2013 r. do godz. 15.00.

Wadium wynosi 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy z 00/100 złotych) i winno być wniesione w terminie do dnia 26.04r. do godz. 15.00.

Przystępujący do przetargu powinien :
a. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
b. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
c. wpłacić wadium.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, w ING Banku Śląskim S.A w Katowicach Oddział w Katowicach ul. Mickiewicza 3, nr 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem „Wadium-II konkurs: nieruchomość w Katowicach,
zbieg ulic Bankowej i Uniwersyteckiej”.

Wadium (wniesione w pieniądzu) wygrywającego konkurs zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulegnie przepadkowi jeżeli oferent, który wygra konkurs, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna konkursu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 29.04.2013 r o godz.  12 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać:
- w Sekcji ds. Administracyjno – Gospodarczych Działu Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 18, nr tel. 32 3591160,
- w Sekcji ds. Ekonomiczno – Gospodarczych Działu Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 67, nr tel. 32 3592250 – 53,
- na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –  www.us.edu.pl.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z p.o. kierownika Sekcji ds. Administracyjno-Gospodarczych (p. Łukasz Poradowski tel. 32 3591160, 502-622-706) w godz. 9.00 do 14.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

 


Dostarczył: Mirosław Kondla