Zmiana formy studiów (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest ?

Student, który spełnia konieczne warunki Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r może ubiegać się o zmianę formy studiów. Zmiana formy przewiduje możliwość przeniesienia się ze stacjonarnych studiów na studia niestacjonarne, bądź odwrotnie. Zgodnie z § 15 ust. 5 istnieje także możliwość ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na studia stacjonarne, bądź niestacjonarne,
 • zaświadczenie o średniej (do uzyskania w dziekanacie),
 • ewentualnie inne dokumenty wynikające z warunków określonych przez radę wydziału.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Jeśli rada wydziału nie postanowi inaczej, to zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r o zmianę formy studiów na stacjonarne w ramach określonego kierunku studiów może ubiegać się:

 • student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia,
 • student, który zaliczył pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich,
 • student, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia.

Szczegółowe warunki przeniesienia na studia niestacjonarne określa rada wydziału.

O przeniesienie z innej uczelni może ubiegać się student, który przedstawi dziekanowi wydziału przyjmującemu, uzasadniony i zaopiniowany wniosek przez dziekana wydziału, z którego zamierz się przenieść.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • sprawdź na własnym wydziale, czy rada wydziału nie określiła dodatkowych warunków przeniesienia,
 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą o zgodę na zmianę formy studiów,
 • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
 • złóż odręczny podpis i oddaj podanie do dziekanatu,
 • w przypadku przeniesienia z innej uczelni, napisz podanie do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą o zgodę na przeniesienie, załącz uzasadniony i zaopiniowany wniosek przez dziekana wydziału z którego nastąpi przeniesienie
 • .

7. Termin załatwienia sprawy:

Decyzje w sprawach, o których mowa powyżej podejmuje dziekan, określając warunki i termin.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor/Prorektor ds. kształcenia i studentów (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r)

9. Podstawa prawna:

§ 15 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

 • decyzje w sprawach, o których mowa podejmuje dziekan, określając warunki, termin i sposób wyrównywania przez studenta różnic w efektach kształcenia,
 • w razie ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni student zobowiązany jest do złożenia dziekanowi wydziału, na który ma zamiar się przenieść, wniosku zaopiniowanego i uzasadnionego przez dziekana dotychczasowego wydziału oraz dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg studiów.
ZałącznikWielkość
przyjecie_do_uniwersytetu_slaskiego.pdf173.94 KB
zmiana_formy_studiow.pdf190.92 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl