Zmiana formy studiów

1. Co to jest ?

Student, który spełnia konieczne warunki Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim może ubiegać się o zmianę formy studiów. Zmiana formy przewiduje możliwość przeniesienia się ze stacjonarnych studiów na studia niestacjonarne, bądź odwrotnie.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na studia stacjonarne, bądź niestacjonarne,
 • zaświadczenie o średniej (do uzyskania w dziekanacie).

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Jeśli rada wydziału nie postanowi inaczej, to zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim:

 • o zmianę formy studiów na stacjonarne w ramach określonego kierunku studiów może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy rok studiów niestacjonarnych,
 • o zmianę formy studiów na niestacjonarne w ramach określonego kierunku studiów może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy semestr.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • sprawdź na własnym wydziale, czy rada wydziału nie określiła dodatkowych warunków przeniesienia,
 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą o zgodę na zmianę formy studiów,
 • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
 • złóż odręczny podpis i oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Decyzje w sprawach, o których mowa powyżej podejmuje dziekan, określając warunki i termin.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 pkt c Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

 • decyzje w sprawach, o których mowa podejmuje dziekan, określając warunki, termin i sposób wyrównywania różnic programowych i niezwłocznie informuje o tym rektora,
 • decyzja o wpisie studenta na dany semestr jest podejmowana na podstawie sumy punktów kredytowych uzyskanej w czasie dotychczasowych studiów,
 • wpis studenta na określony semestr studiów nie zwalnia go z obowiązku zaliczenia przedmiotów, jeśli nie były one zaliczone wcześniej.
   
ZałącznikWielkość
Przeniesienie_na_studia_niestajonarne.pdf77.08 KB
Przeniesienie_na_studia_stacjonarne.pdf64.44 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl