Zasady funkcjonowania - procedura rejestracji

1. Co to jest?

Uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie, takie jak koła naukowe, stowarzyszenia oraz zespoły artystyczne i sportowe, to organizacje zrzeszające studentów i doktorantów na zasadach dobrowolności. Organizacje skupiają osoby chcące rozwijać indywidualne zainteresowania, zdobywać umiejętności i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin nauki. Częstą formą uczestnictwa są szkolenia, sympozja oraz konferencje naukowe, o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Członkowie tych organizacji pogłębiają swoją wiedzę, prowadząc rozmaite badania naukowe, w ramach których wydawane są publikacje, czy też organizowane szkolenia i warsztaty naukowe. Poza tym, w ramach uczestnictwa w uczelnianych organizacjach odbywają się akcje charytatywne, imprezy sportowe, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne oraz liczne wydarzenia kulturalne.
Uczelniane organizacje, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów, doktorantów lub studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, mogą występować z wnioskami do organów uczelni lub organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów i doktorantów.

2. Jak założyć uczelnianą organizację ?

ETAP I - wizja
Uczelniana organizacja może zostać powołana do życia z inicjatywy studentów czy też doktorantów zainteresowanych wspólnym zagadnieniem i pomysłem. Ważne jest zapoznanie się z ofertą już działających organizacji. Jeśli cele i sfera działalności oraz nazwa istniejących kół naukowych i innych organizacji studenckich nie jest zbieżna z nowopowstałą inicjatywą, to czas na założenie własnej organizacji.


ETAP II – opiekun i dziekan
Istotą powstania organizacji jest zebranie kilku osób zainteresowanych daną tematyka, czy dziedziną wiedzy a następnie zainteresowanie nią pracownika naukowego, który mógłby pełnić rolę opiekuna naukowego. Najczęściej jest to nauczyciel akademicki zajmujący się zawodowo daną dziedziną wiedzy. Opiekun ma za zadanie pełnić rolę mentora, który będzie wspierał inicjatywę działalności poprzez udzielanie pomocy administracyjnej i dydaktycznej członkom, w szczególności: uczestnictwo w spotkaniach członków organizacji, poparcie działalności i inicjatyw na forum wydziału i uczelni, pomoc i doradztwo w ustalaniu programu i zakresu działalności.
Istotna jest też zgoda dziekana wydziału, czy też dyrektora jednostki dydaktycznej na powstanie inicjatywy i powołanie organizacji studenckiej.


ETAP III – regulamin
Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej powinien określać:

 • nazwę organizacji, odróżniającą ją od innych,
 • teren działania i siedzibę,
 • cele i sposoby realizacji działalności,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze uczelnianej organizacji, tryb dokonywania ich wyboru, czas trwania kadencji oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania uczelnianej organizacji i warunki ważności jej uchwał,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu,
 • sposób rozwiązania się uczelnianych organizacji studenckich.

ETAP IV – rejestracja
Rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej dokonuje się na wniosek studentów lub doktorantów. W § 2 zarządzenia nr 6/2010 określone zostały zasady, które należy spełnić w celu zarejestrowania organizacji. Przede wszystkim trzeba pamiętać:

 • lista założycieli nie może mieć mniej niż 10 członków,
 • regulamin organizacji studenckiej musi być zgodny z przepisami prawa i Statutem Uczelni,
 • do wniosku należy załączyć oświadczenie nauczyciela akademickiego o zgodzie na sprawowanie opieki nad działalnością uczelnianej organizacji,
 • należy poinformować dziekana wydziału bądź dyrektora jednostki dydaktycznej o chęci założenia uczelnianej organizacji, podpis dziekana (podpis i pieczątka imienna na wniosku rejestracyjnym), będzie świadczył o wyrażeniu przez niego zgody na rejestrację organizacji.

3. Wymagane dokumenty

 • wniosek rejestracyjny z pozytywną opinią dziekana,
 • zgoda opiekuna naukowego,
 • regulamin uczelnianej organizacji.

4. Miejsce składania dokumentów

Biuro Wsparcia Studenta w Centrum Obsługi Studenta: ul. Bankowa 12a, 40-007 Katowice

5. Termin załatwienia sprawy:

Decyzja w sprawie rejestracji wydawana jest po rozpatrzeniu wniosku przez Rektora, w niezwłocznym terminie. O podjętej decyzji Rektor zawiadamia na piśmie założycieli organizacji i dziekana wydziału.

6. Podstawa prawna:

7. Informacje uzupełniające:

 • organizacje uczelniane podlegają rejestracji, z wyłączeniem organizacji działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach; rejestr organizacji jest jawny,
 • w razie rozwiązania się uczelnianej organizacji na podstawie własnej uchwały wykreślenie z rejestru odbywa się na pisemny wniosek jej władz,
 • w przypadku, gdy organizacja nie działa przez okres 2 lat, wniosek o jej wyrejestrowanie może złożyć uczelniany lub wydziałowy organ samorządu studentów bądź doktorantów,
 • uczelniane organizacje są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie Rektora, za pośrednictwem Biura Wsparcia Studenta o zmianach regulaminu oraz o zmianach w składzie zarządu, nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zmiany,
 • uczelniane organizacje składają Rektorowi, za pośrednictwem Biura Wsparcia Studenta, sprawozdania merytoryczno-finansowe dwa razy w roku, do 20 stycznia i do 20 września.
ZałącznikWielkość
oswiadczenie_opiekuna_naukowego_bis.doc25 KB
wniosek_rejestracyjny_bis.doc56.5 KB
przyklad_regulaminu2.doc78 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta e-mail: bws@us.edu.pl
Zmodyfikował: ns, dk, 07.04.2016