Zarządzenie nr 94/2018

z dnia 09-07-2018 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ]”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-S186/17 z dnia 28 listopada 2017r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: dk, 10.07.2018