Zarządzenie nr 93/2018

z dnia 02-07-2018 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „INNO-DAKTYKA – innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ”, na podstawie umowy POWR.03.04.00-00-D026/17-00 z dnia 30 listopada 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020..

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: dk, 04.07.2018