Zarządzenie nr 91/2018

z dnia 29-06-2018 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „STUDIA I CO DALEJ – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-B022/17-00 z dnia 14 grudnia 2017r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020..

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: dk, 04.07.2018