Zarządzenie nr 90/2018

z dnia 29-06-2018 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „CheS – Chemik na staż”, na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-S184/17 z dnia 28 listopada 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020..

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: dk, 04.07.2018