Zarządzenie nr 202/2018

z dnia 21-12-2018 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Akcent@net", na podstawie Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska z dnia 15 maja 2017r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 18.01.2019