Zarządzenie nr 200/2018

z dnia 21-12-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: "Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – UMO SMCEBI", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu POWR.03.01.00-00-U152/17-00 zawarta w dniu 30 sierpnia 2018 r., Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 02.01.2019