Zarządzenie nr 19/2018

z dnia 14-02-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „STUDIA I CO DALEJ – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 55/2018 * Zarządzenie nr 137/2018 * Zarządzenie nr 43/2019 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 21.03.2019

Wprowadził: ns, 16.02.2018