Zarządzenie nr 191/2018

z dnia 26-11-2018 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia", na podstawie umowy POWR.03.02.00-00-I010/17-00 z dnia 26 kwietnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.2. Studia doktoranckie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 28.11.2018