Zarządzenie nr 177/2018

z dnia 06-11-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach Projektu pt."Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 16/2019 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 18.02.2019

Wprowadził: ns, 08.11.2018